onze figuurzeepjes

Algemene voorwaarden Zeeptopper:

(september 2021)
Van Erp Bijoux en Kado heeft de volgende onderdelen:

Van Erp Bijoux en Kado

Van Erp Bijoux

Zeeptopper

Zeepgieterij Zeeptopper

Kralentopper

Geschenktopper

Zilvertopper

Sieraadtopper

In deze Algemene Voorwaarden zal alleen de naam Van Erp Bijoux en Kado worden gebruikt. 

Van Erp Bijoux staat ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer: 17221743

Het geregistreerde BTW identificatienummer is: NL001686727B30

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle diensten, leveringen en bestellingen via de websites, webshops en winkel. Op iedere website/webshop staat duidelijk vermeld dat deze onderdeel is van: Van Erp Bijoux en Kado. Klanten van Van Erp Bijoux en Kado, of van haar webshops worden aangeduid met koper, of klant.

Bij bestellingen/leveringen/diensten geleverd door Van Erp Bijoux en Kado gelden de volgende voorwaarden:

 

Artikel 1 Toepasselijkheid:

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Van Erp Bijoux en Kado en op alle met Van Erp Bijoux en Kado aangegane overeenkomsten, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door alle partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Van Erp Bijoux en Kado schriftelijk is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarde bepaalde, kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden overkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder klant verstaan wij iedere bezoeker van onze internetsites, danwel elke natuurlijke persoon, of rechtspersoon die met Van Erp Bijoux en Kado in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat, of komt te staan.

1.6 Van Erp Bijoux en Kado behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsites en webshops van Van Erp Bijoux en Kado en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle rechten en plichten, zoals die zijn vermeld op de internetsites/webshops.

1.8 Van Erp Bijoux en Kado is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn dan onverkort van toepassing.

1.9 Het plaatsen van bestellingen is alleen mogelijk door personen, ouder dan 18 jaar en bevoegd zijn om betalingen te doen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen / overeenkomsten:

2.1 Alle aanbiedingen van Van Erp Bijoux en Kado zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, of productie mogelijk is.

2.2 Van Erp Bijoux en Kado behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Van Erp Bijoux en Kado gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. Naast bestelling via de websites, of webshops is het ook mogelijk om producten te bestellen, via telefoon, E-mail, brief, of in de Zeepgieterij/winkel.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, via de website(s), webshop(s), of via de E-mail verstrekt en opgaven et cetera, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van producten worden zo nauwkeurig mogeijk weergegeven, of gedaan. Van Erp Bijoux en Kado garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. Van Erp Bijoux en Kado is er voortdurend allert op om de voorbeelden te optimaliseren en te actualiseren. Helaas is het door verschillende instellingen, per computer, beeldscherm, of andere elektronische apparatuur niet altijd mogelijk, om de exacte kleuren/uitvoeringen weer te geven. Derhalve kunnen producteigenschappen in werkelijkheid enigszins afwijken van het beeld via onze internetsite(s), webshop(s) en folders.

 

Artikel 3 Prijzen en betalingen:

3.1 Alle door Van Erp Bijoux en Kado vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld, of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de website(s) / webshop(s) vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden andere voorwaarden, ten aanzien van de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten.

3.3 De klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd/aangetekend te laten verzenden. De hoogte van de extra kosten worden vooraf tussen Van Erp Bijoux en Kado en de klant vastgesteld. De extra kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant.

3.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur, zoals vermeld op de internetsite(s)/webshop(s), met betrekking tot de speciale aanbieding.

3.5. Van Erp Bijoux en Kado kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbiedingen, danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, of verschrijving bevat.

3.6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.7 De bestellingen via de internetsite(s)/webshop(s) kunnen op de volgende manieren worden betaald: per bank vooraf, contant, via de betaalmethoden zoals zijn opgenomen in de webshop(s). Van Erp Bijoux en Kado is vrij om gebruik te maken van betaalproviders.

3.8. Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na totstandkoming van de overeenkomst niet is voldaan, komen automatisch te vervallen.

3.9. In principe verstuurt Van Erp Bijoux en Kado niet onder rembours. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Dit is alleen mogelijk indien dit vooraf is overeengekomen.

3.10 Aangegeven kwantumkortingen gelden enkel voor het aangegeven aantal van het artikel met het betreffende bestelnummer. 

3.11 Van Erp Bijoux en Kado behoudt zich het recht voor om af te zien van levering, indien een product niet, of onvoldoende op voorraad is, of indien het product, of grondstoffen niet (tijdig) door onze leveranciers geleverd kunnen worden, of indien het product niet (meer) volgens de normale productiewijze door Van Erp Bijoux en Kado geproduceerd kan worden.

 

Artikel 4 Levering:

4.1 Van Erp Bijoux en Kado heeft van bepaalde producten een aantal op voorraad. Andere producten worden handmatig gemaakt. Hiervoor is tijd voor productie noodzakelijk. Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd.

Bij betaling vooraf verstuurt Van Erp Bijoux en Kado de bestelde artikelen in de regel binnen 2 tot 3 werkdagen, na ontvangst van de betaling. De levertijd is bij te maken producten afhankelijk van het bestelde aantal en de droogtijd. Bij zilveren- en stalen sieraden hanteerd Van Erp Bijoux en Kado geen eigen voorraad. In de regel worden deze artikelen binnen 5 werkdagen, na ontvangst van de betaling verzonden.

De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren, danwel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant deze overeenkomst tot stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd. Mocht de klant, zonder tegenbericht, na 7 werkdagen de bestelling niet hebben ontvangen, dan is er mogelijk iets fout gegaan. De klant kan dan informeren naar de bestelling.

4.2 Indien een product dat (tijdelijk) niet op voorraad is, of niet binnen normale tijd door Van Erp Bijoux en Kado geproduceerd kan worde,  door de klant wordt besteld, zal worden aagegeven, wanneer verwacht wordt dat het product geleverd kan worden. Vertragingen zullen aan de klant per E-mail, of telefonisch worden gemeld.

4.3 Van Erp Bijoux en Kado gaat er vanuit dat levering van producten altijd in Nederland plaats vindt. Levering vindt plaats op het moment dat de bestelling aan de postbezorger, of pakketdienst wordt aangeboden, of als de bestelling in de winkel/Zeepgieterij wordt opgehaald.

4.4. Bij leveringen buiten Nederland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

4.5 Van Erp Bijoux en Kado is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van de bestellingen en geleden schade hierdoor kan niet worden verhaald op Van Erp Bijoux en Kado.

4.6 Van Erp Bijoux en Kado controleert de artikelen voor verzending op beschadigingen, defecten, et cetera. Verzending geschiedt op risico van de klant.

 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud:

5.1 Het eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Van Erp Bijoux en Kado verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Van Erp Bijoux en Kado aan de vervoerder/bezorger ter beschikking heeft gesteld. Van Erp Bijoux en Kado biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren. Hiervoor worden extra verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten worden op uw verzoek vooraf aan u vermeld. Indien de klant in gebreke blijft, om de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruitvoortvloeiende schade en kosten voor rekening van de klant. Eventuele retourzendingen aan Van Erp Bijoux en Kado dienen vooraf telefonisch gemeld te worden. Retourzendingen aan Van Erp Bijoux en Kado zijn voor rekening van de klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

 

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht:

6.1 De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te controleren, of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat-, kleur- en geurverschillen van de op de internetsite(s)/webshop(s), of in de folder afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de klant Van Erp Bijoux en Kado daarvan zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 7 werkdagen na levering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, telefonisch en schriftelijk, gemotiveerd in kennis te stellen. 

6.2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Van Erp Bijoux en Kado de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien de klant een product, om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dan heeft de klant het recht om het product binnen 7 werkdagen na levering aan Van Erp Bijoux en Kado te retourneren. Hierbij dient de klant Van Erp Bijoux en Kado altijd vooraf telefonisch op de hoogte te brengen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd, of gebruikt zijn. Een retourzending dient altijd voorzien te zijn van een briefje met naam, adres en factuurnummer.

6.4 Indien de klant gebruik maakt van het recht, zoals vermeld in lid 6.3, dan draagt Van Erp Bijoux en Kado zorg voor de terugbetaling binnen 14 dagen, van het door de klant aan Van Erp Bijoux en Kado betaalde.

6.5 De kosten voor retourzendingen van producten zijn voor rekening van de klant.

6.6. Ongefrankeerde, of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden geweigerd.

6.7 Het is niet mogelijk dat de klant retourzendingen zelf verrekend of op een factuur in mindering breng.

6.8 Wanneer meer dan 50% van de artikelen geretourneerd wordt, brengt Van Erp Bijoux en Kado, ongeacht het factuurbedrag een bedrag van € 7,50 administratiekosten in rekening. Tevens wordt de porto voor de zending opnieuw bekeken en mogelijk bij de klant in rekening gebracht.

6.9 Wanneer zeepjes worden geretourneerd zijn bovengenoemde bepalingen van kracht. Echter maximaal 30% van de waarde van de zeepjes wordt gecrediteerd.

 

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid:

7.1 Van Erp Bijoux en Kado geeft 3 maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, vallen, waterschade, bevriezing, verontreiniging en dergelijke. De toepasselijkheid van de garantie is altijd ter beoordeling aan Van Erp Bijoux en Kado.

7.2 Van Erp Bijoux en Kado is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant, of anderen, tenzij er sprake is van opzet, of grove schuld aan de kant van Van Erp Bijoux en Kado. Van Erp Bijoux en Kado is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst-, of omzetderving.

7.3 Indien Van Erp Bijoux en Kado, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde, met betrekking tot het product, of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Het is mogelijk dat Van Erp Bijoux en Kado op haar internetsite(s)/webshop(s) links op neemt naar andere internetsites, die mogelijk interessant, of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Van Erp Bijoux en Kado is nooit verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite, waarnaar wordt verwezen, of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

7.5 Alle producten, met uitzondering van eventueel aangeboden speelgoed, zijn decoratiematerialen en geen speelgoed, of etenswaar. Let daarom op met kleine kinderen en kleine onderdelen. Speelgoed is voorzien van veiligheidscoderingen en waarschuwingen.

 

Artikel 8 Overmacht:

8.1 In geval van overmacht is Van Erp Bijoux en Kado niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van haar wil onafhankelijk omstandigheid, waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel, of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren ondermeer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of ander ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk, verbindingen, of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van internetsite(s)/webshop(s).

 

Artikel 9 Intellectueel eigendom:

9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen, of andere uitingen met betrekking tot de producten  en/of met betrekking tot de internetsite(s)/webshop(s) berusten bij Van Erp Bijoux en Kado, haar toeleverancier, of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of comerciële know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechte, zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvuldigen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Erp Bijoux en Kado, haar toeleveranciers, of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik in relatie tot het product zelf.

 

Artikel 10 Persoonsgegevens:

10.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Van Erp Bijoux en Kado vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

– Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

– Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website(s)/webshop(s)

– Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties, of het vertrekken van voor uw relevante informatie of nieuwsbulletins.

10.2 Van Erp Bijoux en Kado neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3 Van Erp Bijoux en Kado verstrekt geen klantgegevens aan derden.

10.4 Van Erp Bijoux en Kado maakt gebruik van externe webservers. Van Erp Bijoux en Kado kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuist gebruik van (persoons)gegevens door externe server- en/of clouddiensten.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingenen overeenkomten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 12 Diversen:

12.1 Van Erp Bijoux en Kado is gevestigd in Best (Nederland). Van Erp Bijoux en Kado is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17221743. Het BTW-identificatienummer is NL141664239.B01. Telefoonummer +31- (0)499 324 833.

12.2 Gelieve correspondentie te verzenden aan: Van Erp Bijoux en Kado, Iep 43, 5682 HL, Best (NL), of naar het E-mailadres zoals staat aangegeven op de website/webshop.

12.3 Wanneer door Van Erp Bijoux en Kado gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Van Erp Bijoux en Kado deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd in september 2021.

Winkelwagen
Scroll naar top